Kto odpowiada za zarządzanie budową?

Kto odpowiada za zarządzanie budową?

Nadzór nad budową jest realizowany na co najmniej kilka sposobów. Na płaszczyźnie administracyjnej zarządzanie budową odbywa się z wykorzystaniem organów administracji architektoniczno-budowlanej, odpowiadają za niego także organy nadzoru budowlanego.

Nie można jednak zapominać o tym, że szereg obowiązków spoczywa na barkach inwestora. Ten musi zapewnić nadzór nad robotami wykonywanymi na placu budowy. Jeśli są one szczególnie skomplikowane, organem odpowiedzialnym za nadzór budowlany jest również inspektor nadzoru inwestorskiego.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą, która jest głosem inwestora na placu budowy. To właśnie on sprawdza, czy prace budowlane przebiegają zgodnie z założeniami projektu, czuwa też nad przestrzeganiem przepisów. Warto jednak pamiętać, że choć inwestor ma prawo do jego powołania, nie jest to jego obowiązkiem.

W przypadku mniej skomplikowanych robót, menadżer budowy doskonale radzi sobie zarówno ze swoimi standardowymi obowiązkami, jak i z czuwaniem nad tym, aby nie naruszono żadnych przepisów.

Na czym polega nadzór administracji architektoniczno-budowlanej?

Administracja architektoniczno-budowlana działa na innych zasadach niż kierownik budowy. Jej zadania rozpoczynają się wcześniej i wiążą się z przygotowaniem inwestycji, w tym zwłaszcza z konkretyzacją prawa odnoszącego się do zabudowy terenu. To właśnie na niej ciąży obowiązek sprawdzenia czy zagospodarowanie terenu odpowiada ustaleniom, z jakimi mamy do czynienia w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ona też ocenia, czy rozwiązania przyjęte w projektach budowlanych są bezpieczne dla ludzi i mienia.